De nascholing  is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Van leerkrachten wordt verwacht dat ze werken aan hun eigen vaardigheden en deze vertalen naar en toepassen in de eigen klas. Er wordt toegewerkt naar de standaard vroeg vreemdetalenonderwijs Engels van het Europees Platform.

Wij bieden maatwerk:

Informatiebijeenkomsten
Speciaal voor directies van scholen waarin wij suggesties doen en informatie geven hoe een start te maken voor VVTO Engels

Ouderavonden
Ouders informeren wat VVTO Engels is en hoe ze daar een effectieve bijdrage aan kunnen leveren.

Introductieworkshops
Het gehele team motiveren voor het starten met VVTO, veel les-suggesties en vooral heel veel lol, U heeft meteen een teambuilding activiteit! succes gegarandeerd!

Thematische workshops
Geen dure lesmethodes aanschaffen maar werken in thema's. Wij komen om de paar weken langs en via een praktische workshop hebben u en  uw collega's weer voldoende materiaal en inspiratie om een thema in het Engels uit te werken.

Classroom English
Gekoppeld aan de thematische workshops kunnen wij u op weg helpen met de instructietaal in het Engels. Dus activiteiten speciaal gericht op  de Engelse taal in de klas. waardevol voor zowel de beginners als gevorderden in de Engelse taal.

Begeleiding implementatie
Samen met de VVTO-coördinator maken we een plan van aanpak en begeleiden de invoering van VVTO

Individuele coaching
Zijn er collega's die onzeker zijn dan helpen wij ze graag op weg zodat het hele team zeker en enthousiast kan beginnen.

Bovenstaande workshops kunnen ruim gedekt worden door de subsidie. Wij komen op uw eigen school! Neem voor meer informatie contact met op ons en wij sturen u graag vrijblijvend een offerte toe. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Subsidie

Het subsidieprogramma Bios Talen VVTO is voor basisscholen die vroeg vreemdetalenonderwijs aanbieden.

 

 

The in-service training is practice-oriented with a true theoretical foundation. Teachers are expected to work on their own skills and to translate and apply them to their own class. We are working towards the standard early foreign language teaching of English from the European Platform.

 

We offer tailored training opportunities :

 

Information meetings

Especially for management boards of schools where we make suggestions and give information on how to make a start for VVTO Engels

 

Parents' evenings

Informing parents what VVTO English is and how they can make an active contribution to this.

 

Introduction workshops

Motivating the entire team for starting VVTO, lots of lesson suggestions and, above all, lots of fun. You immediately have a teambuilding activity! Success guaranteed!

 

Thematic workshops

Do not purchase expensive teaching methods but work in themes. We can offer support every few weeks, and through our practical workshops, you and your colleagues have enough material and inspiration to develop a theme in English.

 

Classroom English

Coupled with the thematic workshops, we can help you on your way with the language of instruction in English. So activities specifically aimed at the English language in the classroom. Valuable for both beginners and advanced in the English language.

 

Guidance implementation

Together with the VVTO (ESL) coordinator we make a plan of action and guide the introduction of VVTO (ESL)

 

Individual coaching

If there are colleagues who are insecure, we are happy to help them on their way so that the whole team can start confident and enthusiastic.

 

The above workshops can be covered well by the subsidy. We come to your own school! For more information, contact us, and we will gladly send you an offer without obligation. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Funding

 

The Bios Talen VVTO subsidy program is for primary schools that offer foreign language teaching early on.